โครงการอบรมสารเสพติด

ในวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต จัดโครงการอบรมสารเสพติด ประจำปีการศึกษา 2559 ขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงปัญหาและพิษภัยของยาเสพติด และสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านร่างกายและจิตใจให้ห่างไกลจากยาเสพติด โดยได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์เกรียงไกร บุญตา รองหัวหน้าศูนย์เสมารักษ์จังหวัดภูเก็ต ในการมอบความรู้ในวันนี้