พิธีซ้อมรับการประทานปริญญาบัตร บัณฑิตรุ่นที่ ๖

พิธีซ้อมรับการประทานปริญญาบัตร บัณฑิตรุ่นที่ ๖
พิธีซ้อมรับการประทานปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษา บัณฑิตรุ่นที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา บัณฑิตรุ่นที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2559 ในพิธีซ้อมรับการประทานปริญญาบัตร โดยมีบัณฑิตสำเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 226 คน คือ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด จำนวน 62 คน สาขาการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว จำนวน 88 คน และ คณะบัญชี สาขาการบัญชี จำนวน 76 คน โดยวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จประทานป​ริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร​