อบรมการจัดทำ Google Classroom

อบรมการจัดทำ Google Classroom
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาสื่อทางการศึกษาแก่ผู้เรียนเพื่อปรับตัวเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 จึงจัดอบรมการจัดทำ Google Classroom โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์กิจจา แสนกล้า จากวิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต มาเป็นวิทยากร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นช่องทางสื่อสารให้อาจารย์กับนิสิตใกล้กันมากขึ้น ในขณะเดียวกันนิสิตก็มีเวลา      ค้นหาข้อมูลเพื่อการเรียนรู้มากขึ้นเช่นกัน