ศึกษาดูงานระบบบัญชีอุตสาหกรรมการผลิต

โครงการศึกษาดูงานระบบบัญชีอุตสาหกรรมการผลิต

เมื่อวันเสาร์ที่ 7 กันยายน ที่ผ่านมา
คณาจารย์และนิสิตชั้นปีที่ 4 คณะบัญชี สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต เข้าเยี่ยมชมสถานประกอบการประเภทอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อรับฟังข้อมูลความรู้เกี่ยวกับระบบวิธีปฏิบัติทางการบัญชี ภาษีอากรและกระบวนการผลิตของ “บริษัท วนชัย พาแนล อินดัสทรี่ส์ จำกัด” ณ จังหวัดสุราษฏร์ธานี ทั้งนี้ เพื่อให้สิตได้เรียนรู้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในวิชาชีพ อีกทั้งยังได้สัมผัสกับบรรยากาศการทำงานจริง!
#เปิดโลกการเรียนรู้ภายนอกห้องเรียนกับตัวจริงและประสบการณ์จริง