พิธีไหว้ครู (ยุค New Normal)

เมื่อช่วงต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา นิสิตสาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต ร่วมจัดพิธีไหว้ครู ด้วยบรรยากาศที่เรียบง่าย แต่มีความสมบูรณ์ เหมาะสมกับยุค New Normal ซึ่งความตั้งใจของนิสิตไม่น้อยกว่าทุกๆ ปี โดยถือเป็นโอกาสในการแสดงความรักและความกตัญญูกตเวทีต่อครูบาร์อาจารย์