การรับมือโควิด-19 กับการท่องเที่ยวในอนาคต”

สัมมนาออนไลน์ “การรับมือโควิด-19 กับการท่องเที่ยวในอนาคต”

ในวันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30-11.30 น. นิสิต คณะบริหารธุรกิจ สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว หลักสูตร 4 ปี ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต ร่วมจัดสัมมนาออนไลน์ ในหัวข้อเรื่อง “การรับมือโควิด-19 กับการท่องเที่ยวในอนาคต” โดยได้เกียรติจากท่านวิทยากร 2 ท่าน คือ นางสาวนัฐริกา มานะบุตร นายกสมาคม อสม. จังหวัดภูเก็ต บรรยายในหัวข้อเรื่อง “การรับมือกับโควิด-19 และอาจารย์สุเทพ สิงห์ฆาฬะ อาจารย์ประจำสาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ร่วมบรรยายในหัวข้อเรื่อง “การท่องเที่ยวในอนาคต” เพื่อให้นิสิตได้รู้จักวางแผนการฝึกปฏิบัติการจัดงานสัมมนาและพัฒนาความรู้สู่สถานการณ์ทางการท่องเที่ยวในอนาคต