ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2563

เมื่อวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 ท่านดร.วิภาพรรณ ชูทรัพย์ ประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันในเครือตั้งตรงจิตร เป็นประธานเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2563 ณ วัดโฆษิตวิหาร ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยร่วมกับสถาบันในเครือตั้งตรงจิตร มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต และพุทธบริษัทอีกหลายภาคส่วน เป็นจำนวนเงินทำบุญทั้งสิ้น 1,585,730.25 บาทเพื่อร่วมสมทบทุนบูรณปฏิสังขรณ์เมรุเตาเผาศพหลังปัจจุบันและซ่อมแซ่มเสนาสนะภายในวัด อีกทั้งเป็นการบำรุงพุทธศาสนาให้คงอยู่เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจแก่ทุกท่านและคนรุ่นหลังสืบไป