กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2563

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2563 แก่ว่าที่บัณฑิตที่กำลังสำเร็จการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน โดยได้รับเกียรติจากท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต คุณเรวัต อารีรอบ บรรยายในหัวข้อ “การท่องเที่ยวและทิศทางการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต” และวิทยากรอีกหนึ่งท่าน คือ คุณพีรพร บวรธนสาร นักวิชาการแรงงานชำนาญการ จากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต ขึ้นบรรยายในหัวข้อ “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ประกันสังคม”และในนามมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต ขอกราบขอบพระคุณท่านวิทยากรที่ให้เกียรติเข้าร่วมบรรยายในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศในวันนี้ค่ะ