กำหนดการนัดหมายนิสิต ปีการศึกษา 2564

วันเสาร์ และ วันอาทิตย์ ที่ 8-9 พฤษภาคม 2564

เวลา 09.00 – 16.00 น. ลงทะเบียนนิสิตใหม่

วันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน 2564

เวลา 09.00 น.  กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่  ณ ห้องประชุม 141 (ชั้น4)

วันอาทิตย์ที่ 6 มิถุนายน 2564

เวลา 09.00 น.  กิจกรรมวันแรกพบ ณ ห้องประชุม 141 (ชั้น4)

เวลา 10.00 น.  แยกพบอาจารย์ประจำสาขา

วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564  วันเปิดเรียน

**หมายเหตุ กำหนดการต่างๆ ขอให้นิสิตแต่งกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.076-219633 และ 084-2931893