ดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

ศึกษาจากประสบการณ์จริง ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 

        ในวันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต ได้จัดนิสิตในรายวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (003-004) โดย อาจารย์ปิ่นรัตน์ สิริพันธ์พงศ์ อาจารย์ผู้สอนในรายวิชา เข้าศึกษาจากประสบการณ์จริง ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ต.ป่าคลอก จ.ภูเก็ต เพื่อเป็นการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริ และการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการพัฒนาอยางยั่งยืน