ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๓

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๓
เพื่อสมทบทุนบูรณปฏิสังขรณ์ซ่อมแซมเสนาสนะ ณ วัดโฆษิตวิหาร

ขอเรียนเชิญชาวพุทธและผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ในวันเสาร์ที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อนำปัจจัยไปสนับสนุนการปฏิสังขรณ์เมรุเตาเผ่าศพหลังปัจจุบันและเสนาสนะภายในวัด และบำรุงพุทธศาสนาให้คงอยู่เป็นที่ยึดเหนี่ยวแก่ทุกท่านสืบไป