คนเก่ง คนดี ศรีราชพฤกษ์

รางวัลเชิดชูเกียรติ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ จัดประชุมการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคการศึกษา พร้อมจัดพิธีมอบเกียรติบัตรคนเก่ง คนดี ศรีราชพฤกษ์ ประจำปีการศึกษา 2563 ในปีนี้มีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ของศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง จังหวัดภูเก็ต ที่ได้รับรางวัล โดยมีท่านดร.สันธยา ชูทรัพย์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ เป็นผู้มอบรางวัล ดังรายนามต่อไปนี้
——————————————————-
รางวัลเชิดชูเกียรติ “คนเก่ง คนดี ศรีราชพฤกษ์”
1. อาจารย์ดรุณี มูเก็ม
อาจารย์ประจำ สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจ
2. อาจารย์สุเทพ สิงห์ฆาฬะ
อาจารย์ประจำ สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว คณะบริหารธุรกิจ
3. อาจารย์จุไรรัตน์ ฉิมพาลี
อาจารย์ประจำ สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว คณะบริหารธุรกิจ
1. นางสาววลัยลักษณ์ บวรสินรักดี
เจ้าหน้าที่ประจำ งานนโยบายและแผน
——————————————————–
ในนามมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต ขอแสดงความยินดีแด่คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติในปีนี้