Makro มิตรแท้โชห่วย

นิสิตสาขาวิชาการตลาดดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต ได้เข้าร่วมกิจกรรม “แม็คโครและนักศึกษามหาวิทยาลัยร่วมพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น ประจำปี 2564” ของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) โดยเป็นการร่วมกิจกรรมย่อยของการวางแผนการตลาดสำหรับร้านค้าโชห่วยในชุมชนถลางที่เข้าร่วมกับ Makro สาขาถลาง จังหวัดภูเก็ต เพื่อให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการร้านค้าปลีก และได้ร่วมกันให้ความช่วยเหลือปรับปรุงพัฒนาร้านค้าปลีกรายย่อยให้เป็นสมาร์ทโชห่วย…