ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

ปรัชญา


          มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ เป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ยุคใหม่มีความมุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตให้ เป็นคนเก่งมีความรู้ ทักษะ ความชำนาญ ในแต่ละสาขาวิชา สร้างคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และ สามารถอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข โดยบัณฑิตต้องเป็นบุคคลที่มุ่งมั่นจะเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา เพื่อนำความรู้ ความสามารถ เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ ดังปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่ว่า “สถาบันแห่งการเรียนรู้ยุคใหม่ คุณภาพ คุณธรรม นำหน้าสู่สากล”

ปรัชญาประจำศูนย์ภูเก็ต


“ศูนย์การเรียนรู้ คู่คุณธรรม นำทักษะ สู่ชุมชน”

วิสัยทัศน์


          “มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการบริหารจัดการที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ”

วิสัยทัศน์ประจำศูนย์ภูเก็ต


     มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต  เป็นศูนย์การเรียนรู้ยุคใหม่ มุ่งพัฒนาท้องถิ่น  โดยขยายโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาแก่บุคลากรในจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียง  สร้างศักยภาพของศูนย์ฯ  ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่มีคุณภาพ  เป็นที่รู้จักและยอมรับจากบุคคลทั่วไป  สามารถใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี  มุ่งผลิตบัณฑิต  ที่มีความสมดุล  ด้านความคิด  ความสามารถ ความดีงามและความรับผิดชอบต่อสังคมตรงตามปรัชญาของศูนย์ฯ  และของมหาวิทยาลัย

พันธกิจ


1.ด้านการผลิตบัณฑิตให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการกำลังคนของประเทศในกลุ่มอาเซียน รวมถึงการพัฒนาคณาจารย์ให้มีขีดความสามารถด้านวิชาการ  เทคโนโลยีที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก รวมถึงมีความเข้าใจวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคอาเซียน

2.ด้านการวิจัย สร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น ประเทศชาติและยกระดับผลงานวิจัยขึ้นสู่ระดับภูมิภาคอาเซียน พร้อมทั้งให้การสนับสนุนและแสวงหาความร่วมมือและแหล่งทุนจากองค์กรภายนอก ทั้งภาครัฐ และเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อสร้างแรงจูงใจในการผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง

3.ด้านการบริการวิชาการ ศึกษาและสำรวจความต้องการในการพัฒนาด้านวิชาการของสังคมภายนอก เพื่อจัดหาและพัฒนา บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และมีใจรักในการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม  และมุ่งมั่นให้การบริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัยสามารถสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

4.ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ ศึกษาสำรวจและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู แหล่งศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น รวมทั้งรวบรวม  บันทึก และเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศด้านศิลปวัฒนธรรมที่สำคัญของชุมชนสู่สาธารณะ

5.  การบริหารจัดการและการประกันคุณภาพ  ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการโดยยึดหลัก  ธรรมาภิบาล และสร้างบรรยากาศให้ผู้เรียนและบุคลากรมีความสุขในการเรียนและการทำงาน นอกจากนี้ยังนำระบบประกันคุณภาพที่มีศักยภาพมาใช้ในการบริหารจัดการทุกพันธกิจของมหาวิทยาลัย