อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผศ.ดรุณี  มูเก็ม
บธ.บ.บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
บธ.ม.บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ผศ.เศรษฐวิฐฬ์ คงกะพันธ์
บธ.บ.บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ศศ.บ.ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บธ.ม.บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ (การตลาด) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ดร.ทิพย์พิรุน พุมดวง
บธ.บ.บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
บธ.ม.บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
นศ.ด.นิเทศศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์การตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ผศ.ณิชชา  ปะณะรักษ์
บธ.บ.บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
บธ.ม.บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
อาจารย์สุชาดา สุดจิตร
บธ.บ.บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
บธ.ม.บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

t02

อาจารย์ขวัญชนก สุวรรณพงศ์
บธ.บ.บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการการท่องเที่ยว-การจัดนำเที่ยว มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
บธ.ม.บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
อาจารย์จุไรรัตน์ ฉิมพาลี
ศศ.บ.ศิลปศาตรบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ศศ.ม.ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
อาจารย์กนิฎฐา เกิดฤทธิ์
ศศ.บ.ศิลปศาตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยบูรพา
ศศ.ม.ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยพะเยา
อาจารย์ราตรีญา ธีรภัทร์ตระกูล
ศศ.บ.ศิลปศาตรบัณฑิต  สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บธ.ม.บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราขภัฏสวนดุสิต
ผศ.วัชรินทร์ เกิดทรัพย์
ศษ.บ. ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
M.B.A Master of Business Administration in General business University of North Florida

t03

ผศ.สายสมร  สังข์เมฆ    
บธ.บ.บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี วิทยาลัยรัชต์ภาคย์
บธ.ม.บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเกริก
อาจารย์นฤมล สิทธิเดช
บธ.บ.บริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยทักษิณ
บช.ม.บัญชีมหาบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อาจารย์เสาวลักษณ์ ไชยนันทน์
บธ.บ.บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บธ.ม.บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ดร.สุนันทา สังขทัศน์
บช.บ.บัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคสยาม
บธ.ม.บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม
ปร.ด.ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยสยาม
ผศ.โสภาพรรณ  ไชยพัฒน์
บธ.บ.บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี วิทยาลัยศรีโสภณ
บธ.ม.บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

t04

ผศ.ปิ่นรัตน์  สิริพันธ์พงศ์
วท.บ.วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการประมง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วท.ม.วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์