อาจารย์ประจำหลักสูตร

t01

อาajdarunee2จารย์ดรุณี มูเก็ม
บธ.บ.บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
บธ.ม.บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ajronnachaiผศ.เศรษฐวิฐฬ์ คงกะพันธ์
บธ.บ.บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ศศ.บ.ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บธ.ม.บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ (การตลาด) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ajnidchaอาจารย์ณิชชา ปะณะรักษ์
บธ.บ.บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
บธ.ม.บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
suchadaอาจารย์สุชาดา สุดจิตร
บธ.บ.บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
บธ.ม.บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
vipapanดร.วิภาวรรณ พิสิฐเวช
คศ.บ.บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาโภขนาการชุมชน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ธ.ม.บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ธ.ด.บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

t02

อาจารย์ขวัญชนก สุวรรณพงศ์
บธ.บ.บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการการท่องเที่ยว-การจัดนำเที่ยว มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
บธ.ม.บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
อาจารย์จุไรรัตน์ ฉิมพาลี
ศศ.บ.ศิลปศาตรบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ศศ.ม.ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
kanidtaอาจารย์กนิฎฐา เกิดฤทธิ์
ศศ.บ.ศิลปศาตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยบูรพา
ศศ.ม.ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยพะเยา
ratiyaอาจารย์ราตรีญา ขาวกลิบ
ศศ.บ.ศิลปศาตรบัณฑิต  สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บธ.ม.บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราขภัฏสวนดุสิต
jawadcharin2ผศ.วัชรินทร์ เกิดทรัพย์
ศษ.บ. ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
M.B.A Master of Business Administration in General business University of North Florida

t03

ajsaisamonอาจารย์สายสมร สังข์เมฆ
บธ.บ.บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี วิทยาลัยรัชต์ภาคย์
บธ.ม.บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเกริก
narmonอาจารย์นฤมล สิทธิเดช
บธ.บ.บริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยทักษิณ
บช.ม.บัญชีมหาบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
sowwarakอาจารย์เสาวลักษณ์ ไชยนันทน์
บธ.บ.บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บธ.ม.บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
soparpunอาจารย์โสภาพรรณ ไชยพัฒน์
บธ.บ.บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี วิทยาลัยศรีโสภณ
บธ.ม.บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ดร.สุนันทา สังขทัศน์
บช.บ.บัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคสยาม
บธ.ม.บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม
ปร.ด.ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยสยาม

t04

ajpinrudอาจารย์ปิ่นรัตน์ สิริพันธ์พงศ์
วท.บ.วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการประมง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วท.ม.วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

luksameeอาจารย์ลักษมี สวัสดิ์วิทยากุล
ศศ.บ.ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาภาษาจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
บธ.ม.บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง