เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน

นางสาวสุชาดา สุดจิตร
งานบุคลากร/สารบรรณ
นางสาววันวิสาข์ น้อยเฉลิม
งานแนะแนว/สวัสดิการนิสิต
sumaleeนางสาวสุมาลี แก้วเขียว
งานบัญชี/งานพยาบาล
arunee
นางสาวอรุณี กะเส็มมิ
งานประกันคุณภาพ
2
นางสาวอรวรรณ แก้วลาย
งานกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา
wiwat
นายวิวัฒน์ ธีระเสถียร
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
profile2
นางวลัยลักษณ์ บวรสินรักดี
งานนโยบายและแผน

นางสาวเบญจมาศ ศักดา
งานศูนย์วิทยบริการ/บรรณารักษ์

นางสาวนัสยา ลาหมีด
งานทะเบียน

นางสาวสุริษา สมศักดิ์
งานวัดผล/งานวิชาการ

นางสาวคุณัญญา แซ่ตัน
งานการเงิน