เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน

นางสาวสุชาดา สุดจิตร
งานบุคลากร/สารบรรณ
นางสาววันวิสาข์ น้อยเฉลิม
งานแนะแนว/สวัสดิการนิสิต
นางสาวสุมาลี แก้วเขียว
งานบัญชี/งานพยาบาล
นางสาวอรุณี กะเส็มมิ
งานประกันคุณภาพ
นางสาวอรวรรณ แก้วลาย
งานกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา
นายวิวัฒน์ ธีระเสถียร
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางวลัยลักษณ์ บวรสินรักดี
งานนโยบายและแผน
นางสาวเบญจมาศ ศักดา
งานศูนย์วิทยบริการ/บรรณารักษ์
นางสาวนัสยา ลาหมีด
งานทะเบียน
นางสาวสุริษา สมศักดิ์
งานวัดผล/งานวิชาการ
นางสาวคุณัญญา แซ่ตัน
งานการเงิน