เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน

suchada นางสาวสุชาดา สุดจิตร
งานบุคลากร/สารบรรณ
อ.วันวิสาข์นางสาววันวิสาข์ น้อยเฉลิม
งานแนะแนว/สวัสดิการนิสิต
luksamee นางสาวลักษมี สวัสดิ์วิทยากุล
งานการเงิน
 sumalee
นางสาวสุมาลี แก้วเขียว
งานบัญชี/งานพยาบาล
arunee
นางสาวอรุณี กะเส็มมิ
งานประกันคุณภาพ
2
นางสาวอรวรรณ แก้วลาย
งานกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา
wiwat
นายวิวัฒน์ ธีระเสถียร
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
profile2
นางวลัยลักษณ์ บวรสินรักดี
งานนโยบายและแผน
เบญจมาศ
นางสาวเบญจมาศ ศักดา
งานศูนย์วิทยบริการ/บรรณารักษ์
นัสยานางสาวนัสยา ลาหมีด
งานทะเบียน
นางสาวสุริษา สมบูรณ์นางสาวสุริษา สมศักดิ์
งานวัดผล/งานวิชาการ