การรับสมัคร

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 
RAJAPRUK UNIVERSITY
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต จ.ภูเก็ต 
กำลังรับสมัครนิสิตใหม่ปีการศึกษา 2566
………………………………………………

เปิดรับสมัคร 2 หลักสูตร 
– ระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6, ปวช.หรือเทียบเท่า
– ระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปีเทียบโอน รับผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปวส. หรือเทียบเท่าและผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีใบที่ 2

สาขาที่เปิดรับสมัคร
คณะบริหารธุรกิจบัณฑิต

– สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล
– สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

คณะบัญชี
– สาขาวิชาการบัญชี

รอบเวลาเรียน
กลุ่มเรียน เสาร์ – อาทิตย์

สวัสดิการและการบริการแก่นิสิต
* ระบบกองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.และกรอ.)
* การจัดหางานและแนะแนวอาชีพแก่นิสิต
* ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ในการดูแลนิสิตในด้านต่างๆ
* การประกันอุบัติเหตุ
* สามารถผ่อนชำระค่าธรรมเนียมการเรียนได้
* อื่นๆ

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
ใบสมัครเรียน
* สำเนาบัตรประชาชน 3 ฉบับ
* สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ฉบับ
* รูปถ่าย 1 นิ้ว 3 รูป
* สำเนาวุฒิการศึกษา (ถ่ายสำเนาหน้าหลัง) 4 ชุด
* เอกสารบิดาและมารดา สำเนาบัตรประชาชน+สำเนาทะเบียนบ้าน คนละ 3 ชุด
* สำเนาการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล 3 ฉบับ (หากมี)
* ค่าธรรมเนียมการศึกษาแรกเข้า 3,000 บาท (ถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าเทอม ในเทอมที่ 1)