การรับสมัคร

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

RAJAPRUK UNIVERSITY

ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

กำลังรับสมัครนิสิตใหม่ปีการศึกษา 2567

………………………………………………

เปิดรับสมัคร 2 หลักสูตร

– ระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6, ปวช.หรือเทียบเท่า และปริญญาตรีใบที่ 2

– ระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปีเทียบโอน รับผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปวส. หรือเทียบเท่า

 

สาขาที่เปิดรับสมัคร

คณะบริหารธุรกิจบัณฑิต

– สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล

– สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

คณะบัญชี

– สาขาวิชาการบัญชี

 

รอบเวลาเรียน

กลุ่มเรียน เสาร์ – อาทิตย์
(ตารางเรียนปกติ วันศุกร์ เรียน 17.00-20.00 น. และเสาร์อาทิตย์ เรียน 08.30-19.00 น.)

 

สวัสดิการและการบริการแก่นิสิต

* ระบบกองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ./กรอ.)

* การจัดหางานและแนะแนวอาชีพแก่นิสิต

* ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาในการดูแลนิสิตในด้านต่างๆ

* การประกันอุบัติเหตุ

* สามารถผ่อนชำระค่าธรรมเนียมการเรียนได้

* อื่นๆ

 

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร (เซ็นสำเนาถูกต้องทุกฉบับ)

* สำเนาบัตรประชาชน 3 ฉบับ

* สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ฉบับ

* รูปถ่าย 1 นิ้ว 3 รูป

* สำเนาวุฒิการศึกษา (ถ่ายสำเนาหน้าหลัง) 4 ชุด

* สำเนาการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล 3 ฉบับ (ถ้ามี)

* เอกสารบิดาและมารดา สำเนาบัตรประชาชน+สำเนาทะเบียนบ้าน คนละ 3 ชุด

 

ค่าใช้จ่ายวันสมัครเรียน
-กรณีเลือกกู้กยศ./กรอ. ให้ดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า 1,000 บาท
-กรณีเลือกระบบผ่อนจ่ายค่าเทอม ให้ดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า 3,000 บาท

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
084-2931893 (ฝ่ายรับสมัคร) หรือ 076-219633 (เบอร์ติดต่อสำนักงาน)