โครงการบริการวิชาการ

โครงการบริการวิชาการภายใต้กิจกิจกรรมสัมมนาพัฒนาความรู้ในวิชาชีพบัญชี(CPD)หลักสูตร”Focus”

สาขาวิชาการบัญชี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต จัดโครงการบริการวิชาการภายใต้กิจกิจกรรมสัมมนาพัฒนาความรู้ในวิชาชีพบัญชี (CPD) หลักสูตร ” Focus หลักปฏิบัติทางการบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่สำคัญของกิจการ SMEs” ซึ่งได้รับอนุมัติหลักสูตรจากสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์รหัสหลักสูตร 6202-04 -020-001-01 เก็บชั่วโมงบัญชี 6ชั่วโมง และอื่นๆ 0.5 ชม. เมื่อวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องพระพิทักษ์แกรนด์บอลรูมโรงแรมเมโทรโพล โดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากนักบัญชีและศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยมาเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก