กิจกรรมถวายเทียนพรรษา

ในวันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต นำโดยคณาจารย์และนิสิตร่วมทำกิจกรรมถวายเทียนพรรษาแด่พระสงฆ์ ณ วัดโฆษิตวิหารธรรม อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เพื่อเป็นการส่งเสริมและปลูกฝังให้นิสิตมีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงามไทย