ประสาทปริญญาบัตร ปีการศึกษา2562

บรรยากาศวันประสาทปริญญาบัตร ปีการศึกษา2562

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ จัดพิธีวันประสาทปริญญาบัตรแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ (ที่ตั้งหลัก) อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โดยในพิธีการดังกล่าวได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานในพิธี ภายใต้บรรยากาศความปลาบปลื้มยินดีจากคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร ที่ได้ผลิตบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษารุ่นที่ 12 ของสถาบัน