ทัวร์จำลอง

ในวันที่ 15 , 17 และ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการทัวร์จำลอง ในรายวิชาการวางแผนและการจัดนำเที่ยว ให้สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จำนวน 70 คน โดยโครงการดังกล่าวมีการฝึกปฏิบัติการจัดนำเที่ยวโปรแกรม city tour เมืองภูเก็ต ได้แก่ เขารัง สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชินี ถนนถลาง และวัดไชยธาราราม (วัดฉลอง) เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้และฝึกประสบการณ์สิ่งใหม่ๆ จากภายนอกห้องเรียน