พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่ง ดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2563 ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต มีผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเบญจมดิเรกคุณาภรณ์ จำนวน 8 ราย ดังนี้ ผศ.เศรษฐวิฐฬ์ คงกะพันธ์, อาจารย์สุเทพ สิงห์ฆาฬะ, ผศ.ณิชชา ปะณะรักษ์, ผศ.บุญพา คำวิเศษณ์, ผศ.วัชรินทร์ เกิดทรัพย์, อาจารย์วาสน์ระรวย อินทรสงเคราะห์, ผศ.สายสมร สังข์เมฆ และผศ.โสภาพรรณ ไชยพัฒน์ โดยมี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ดร.สันธยา ชูทรัพย์ ประธานในพิธีเป็นผู้เชิญเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไปวางบนพานหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
เพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่ผู้รับพระราชทาน ในนามของมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกท่านค่ะ