ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2566

วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2566 มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยได้รับเกียรติจากท่านดร.อณาวุฒิ ชูทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ เป็นประธานในพิธี และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ของศูนย์ฯ ร่วมกล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นิสิต รวมถึงการแนะนำการจัดการเรียนการสอน แนะนำคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน แนะนำระบบบริการนิสิต สิ่งอำนวยความสะดวก ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ในปีการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างมีคุณภาพและมีความสุข