คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

 

ศ.ไชยยศ เหมะรัชตะ นายกสภามหาวิทยาลัย
ศ.ไชยยศ เหมะรัชตะ
นายกสภามหาวิทยาลัย

ดร.วิภาพรรณ ชูทรัพย์
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
ศ.ดร.ศักดา ธนิตกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ศ.ดร.ศักดา ธนิตกุล
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
รศ.ดร.บัณฑิต ทิพากร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
รศ.ดร.บัณฑิต ทิพากร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
รศ.ดร.วิชัย แหวนเพชร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
รศ.ดร.วิชัย แหวนเพชร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ผศ.ดร.ชัยนรินทร์ วีระสถาวณิชย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ผศ.ดร.ชัยนรินทร์ วีระสถาวณิชย์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ดร.สวัสดิ์ อุดมโภชน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ดร.สวัสดิ์ อุดมโภชน์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
นายมนูญ สรรค์คุณากร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
นายมนูญ สรรค์คุณากร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
นางอรุณี ม่วงน้อยเจริญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
นางอรุณี ม่วงน้อยเจริญ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ศ.ดร.กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.สันธยา ดารารัตน์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
 
รศ.ดร.ทองหล่อ วงษ์อินทร์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ศ.ดร.ไชยวัฒน์ ค้ำชู กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ศ.ดร.ไชยวัฒน์ ค้ำชู
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.พรทิพย์ สัมปัตตะวนิช
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.อณาวุฒิ ชูทรัพย์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

นางนันทพร ชูทรัพย์
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย