ประวัติมหาวิทยาลัย

          สถาบันแห่งการเรียนรู้ยุคใหม่ คุณภาพ คุณธรรม นำหน้าสู่สากล เป็น สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาสถาบันที่ 9 ของสถาบันในเครือตั้งตรงจิตร ที่เกิดจากปณิธานของท่านอาจารย์ ดร.กมล ชูทรัพย์ ผู้ก่อตั้ง สถาบันในเครือตั้งตรงจิตร ด้วยจุดมุ่งหมายต้องการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ให้แก่เยาวชนได้มีโอกาสทางการศึกษาที่สูงขึ้นและด้วย ความตั้งใจ อันมุ่งมั่นของท่าน อาจารย์ ดร.วิภาพรรณ ชูทรัพย์ ประธานคณะกรรมการ บริหารสถาบัน ใน เครือตั้งตรงจิตรที่ต้องการสานต่อ

          มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ได้ก่อสร้าง อาคารหลังแรกเป็นอาคารเรียน 5 ชั้น โดย ใช้ ชื่อว่า อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ประกอบไปด้วยห้องเรียนที่ ทันสมัยมีห้อง ปฏิบัติการ เฉพาะสาขาวิชาที่พร้อมด้วยอุปกรณ์ใน การสอนและสิ่งอำนวยความ สะดวกที่เพียบพร้อม มีหน่วยงานส่งเสริมทางด้านวิชาการเช่น สำนักหอสมุดที่เป็นศูนย์ทรัพยากร สารสนเทศในรูปแบบของ หนังสือวารสาร วีดิทัศน์ ดิสก์เก็ต เทปคาสเซ็ทที่มีระบบการสื่อ สาร มีฐานข้อมูลในรูปของ CD-ROM และ ออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต มีศูนย์การ เรียนรู้การค้นคว้าและวิจัย( Learning and Research Center )มีห้องผลิตสื่อ ศูนย์คอมพิวเตอร์ บริการให้แก่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิตโดยมีระบบ Network ที่สามารถรองรับปริมาณในการใช้งานระบบเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้นภายในอาคารยังประกอบไปด้วยห้องประชุมและห้องสัมมนาเพื่อรองรับการจัดงาน และ กิจกรรมประเภท ต่างๆ ที่สามารถบรรจุนิสิตได้มากกว่า 5,000 คน

          มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ เป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ยุคใหม่มีความมุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตให้ เป็นคนเก่งมีความรู้ ทักษะ ความชำนาญ ในแต่ละสาขาวิชา สร้างคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และ สามารถอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข โดยบัณฑิตต้องเป็นบุคคลที่มุ่งมั่นจะเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา เพื่อนำความรู้ ความสามารถ เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ ดังปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่ว่า“สถาบันแห่งการเรียนรู้ยุคใหม่ คุณภาพ คุณธรรม นำหน้าสู่สากล”

1. วงกลม หมายถึง องค์ความรู้ที่เกิดปัญญาในการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
ซึ่งเป็นพลวัตรสร้างสรรค์ คุณค่าต่อสังคมและประเทศชาติอย่างไม่หยุดยั้ง
2. รูปหนังสือแฉกมีความหมายได้ 3 ประการ คือ
– หนังสือเปรียบเสมือนสรรพวิชาต่างๆ
– แสดงความเจิดจ้าเปรียบเหมือนการพัฒนาปัญญาอย่างต่อเนื่อง
– กิ่งก้านของราชพฤกษ์เปรียบเหมือนความเป็นมงคล ความดีงาม ความมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี
3. รูปหมวกปริญญา หมายถึง ความเป็นสถาบัน
4. รูปเทียน หมายถึง แสงสว่างเจิดจ้าจากการได้รับความรู้จากมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
ทำให้ชีวิตเจิดจรัสดังแสงเทียนที่สว่างไสว

ต้นราชพฤกษ์ เป็นต้นไม้ประจำชาติไทยโดยชื่อมีความหมายว่าเป็นราชาแห่งต้นไม้
เป็นไม้ยืนต้น มีความอดทนสูง เหมาะที่จะปลูกทั่วไปในภูมิภาค ของประเทศ ออกดอก
ประมานเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือน เมษายน เป็นไม้มงคล แสดงถึงความมีคุณธรรม
ความสงบความเจริญรุ่งเรื่อง สรุปความหมายรวม ความสว่างเจิดจ้าในสรรพวิชาต่างๆ
ที่พัฒนา อย่างไม่หยุดยั้งและจรรโลงไว้ซึ่งคุณธรรมประจำตน
 

 

สีเหลือง หมายถึง  ความมีคุณธรรม จริยธรรม สีเงิน หมายถึง  ความเจริญรุ่งเรื่อง