กรรมการบริหาร

ดร.อณาวุฒิ ชูทรัพย์
อธิการบดี
ดร.สันธยา ดารารัตน์
รองอธิการบดี
ผศ.ดร.อรุณี สำเภาทอง
รองอธิการบดี
นางนันทพร ชูทรัพย์
รองอธิการบดี
ผศ.ดร.เรวดี ศักดิ์ดุลยธรรม
ผู้ช่วยอธิการบดี
อาจารย์ปุณณพศ ดารารัตน์
ผู้ช่วยอธิการบดี
อาจารย์นพสิทธิ์ ชูทรัพย์
ผู้ช่วยอธิการบดี