กรรมการบริหาร


ดร.วิภาพรรณ ชูทรัพย์

ผู้รับใบอนุญาต

ดร.อณาวุฒิ ชูทรัพย์

อธิการบดี

ดร.สันธยา ดารารัตน์

รองอธิการบดี

ผศ.ดร.อรุณี สำเภาทอง

รองอธิการบดี

นางนันทพร ชูทรัพย์

รองอธิการบดี

นายอนุวัฒน์ ชูทรัพย์

ผู้ช่วยอธิการบดี

ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ วิเศษ
ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ
 

ผศ.ดร.เรวดี ศักดิ์ดุลยธรรม
ผู้ช่วยอธิการบดี