กรรมการบริหาร

ดร.วิภาพรรณ ชูทรัพย์ ผู้รับใบอนุญาติ_กรรมการบริหาร
ดร.วิภาพรรณ ชูทรัพย์

ผู้รับใบอนุญาต
ดร.อณาวุฒิ ชูทรัพย์ อธิการบดี_กรรมการบริหาร
ดร.อณาวุฒิ ชูทรัพย์

อธิการบดี
ดร.สันธยา ดารารัตน์ รองอธิการบดี_กรรมการบริหาร
ดร.สันธยา ดารารัตน์

รองอธิการบดี
ผศ.ดร.อรุณี สำเภาทอง รองอธิการบดี_กรรมการบริหาร
ผศ.ดร.อรุณี สำเภาทอง

รองอธิการบดี
นางนันทพร ชูทรัพย์ รองอธิการบดี_กรรมการบริหาร
นางนันทพร ชูทรัพย์

รองอธิการบดี
นายอนุวัฒน์ ชูทรัพย์ ผู้ช่วยอธิการบดี_กรรมการบริหาร
นายอนุวัฒน์ ชูทรัพย์

ผู้ช่วยอธิการบดี
ผศ.ผ่องใส ถาวรจักร์ ผู้ช่วยอธิการบดี_กรรมการบริหาร
ผศ.ผ่องใส ถาวรจักร์

ผู้ช่วยอธิการบดี