สาขาวิชาการตลาด

ชื่อปริญญา : บริหารธุรกิจบัณฑิต(การตลาด)บธ.บ.(การตลาด)
Bachelor of business Administration (Marketing)B.B.A
(Marketing)

ปรัชญา
“เชี่ยวชาญการตลาด มีความฉลาดทางอารมณ์ รู้จักใช้ปัญญา รู้จักพัฒนาตน เปี่ยมล้นคุณธรรม”
วิสัยทัศน์
มุ่งพัฒนาผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม มีทักษะด้านการตลาดเพื่อพัฒนาศักยภาพบัณฑิตออกไปรับใช้สังคมอย่างมีประสิทธิภาพ
พันธกิจ
สาขาวิชาการตลาดถือปณิธานและเป้าหมายของวิทยาลัยราชพฤกษ์เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาของสาขา โดยมีพันธกิจที่สำคัญ ดังนี้

  1. ด้านการผลิตบัณฑิต ให้มีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพ
  2. ด้านการวิจัย ส่งเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและองค์ความรู้ใหม่ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่ท้องถิ่น
  3. ด้านการบริการวิชาการ เป็นแหล่งบริการวิชาการแก่สังคมและท้องถิ่น
  4. ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน เพื่ออนุรักษ์ เผยแพร่วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
  5. ด้านการบริหารจัดการ การพัฒนาบุคลากรของสาขาให้มีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

  1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและจริยธรรมในตน ในวิชาชีพและในสังคม มีความเป็นผู้นำ และโลกทัศน์กว้างไกล มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์ และมีความซื่อตรงต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
  2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจในวิชาด้านการตลาด และมีความรู้พื้นฐานที่จะค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง
  3. ผลิตบัณฑิตที่มีความคิดสร้างสร้างสรรค์ สามารถนำหลักการที่เรียนไปประยุกต์เพื่อการแก้ปัญหาด้านการตลาดในสถานการณ์จริงได้ทุกสถานการณ์และอ้างอิงได้อย่างเหมาะสม สามารถนำไปประยุกต์สำหรับการดำรงชีพ และต้องตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมด้วย
  4. ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้มากกว่าหนึ่งภาษา และมีความ สามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
  5. เพื่อให้บัณฑิตสามารถพัฒนาความรู้ความสามารถเพื่อศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไปทั้งในประเทศและต่างประเทศ

     บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาการตลาด สามารถประกอบอาชีพได้ทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น พนักงานฝ่ายการตลาด (Marketing Officer) นักวิจัยการตลาด (Marketing Researcher) เจ้าหน้าที่ฝ่ายอบรมการตลาด (Marketing Traning) พนักงานฝ่ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์ พนักงานฝ่ายบริการลูกค้า พนักงานฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ พนักงานส่งเสริมการขาย ผู้จัดการฝ่ายการตลาด รวมถึงการประกอบธุรกิจส่วนตัว เป็นต้น