สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล

หลักสูตร
ภาษาไทย          :  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล
ภาษาอังกฤษ     : Bachelor of Business Administration Program in Digital Marketing

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็มภาษาไทย          :  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาดดิจิทัล)
ชื่อย่อภาษาไทย            :  บธ.บ. (การตลาดดิจิทัล)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ     :   Bachelor of Business Administration (Digital Marketing)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ       :   B.B.A. (Digital Marketing)

ปรัชญา

                มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะด้านเทคโนโลยีการตลาดดิจิทัล มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าแสดงออก และพร้อมที่จะพัฒนาตนเองตลอดเวลา เป็นผู้ที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้จริง ดังปรัชญาที่ว่า

ใส่ใจความรู้ มุ่งสู่การพัฒนาตน เป็นคนเท่าทันเทคโนโลยี มีคุณธรรมและจริยธรรม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. เพื่อผลิตให้บัณฑิตมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการดำเนินงานการตลาดดิจิทัลที่มีผลต่อธุรกิจ ผู้บริโภคและสังคม อีกทั้งมีความรู้พื้นฐานที่จะค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง
2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและจริยธรรมในตน ในวิชาชีพและในสังคม มีความเป็นผู้นำ และโลกทัศน์กว้างไกล มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีความซื่อตรงต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความคิดสร้างสร้างสรรค์ สามารถนำหลักการ ทฤษฎีด้านการตลาดดิจิทัลไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาด้านการตลาดในสถานการณ์จริง บนโลกธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างเหมาะสม สามารถนำความรู้ไปประยุกต์สำหรับการดำรงชีพ และพัฒนาธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้มากกว่าหนึ่งภาษา มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือการสื่อสารการตลาดดิจิทัลที่ทันสมัย
5. เพื่อให้บัณฑิตสามารถพัฒนาความรู้ แนวคิดด้านการตลาดดิจิทัล เพื่อศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไปทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร

1. มีความรู้ด้านการตลาด สามารถเลือกเครื่องมือเกี่ยวกับการดำเนินงานทางด้านการตลาดดิจิทัล และนำมาประยุกต์ใช้ในการวางแผนดำเนินงานทางธุรกิจได้
2. วิเคราะห์ผลกระทบทางการตลาดที่ส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจ และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการตลาด ที่เกิดขึ้นในสถานการณ์จริงได้อย่างเหมาะสม
3. มีความคิดสร้างสรรค์ และการเลือกใช้แพลตฟอร์มการตลาดดิจิทัล นำมาประยุกต์ใช้ในการวางแผนและสื่อสารไปยังกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายทางธุรกิจได้
4. ใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารงานทางด้านธุรกิจได้
5. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้
6. หาความรู้ใหม่เพิ่มเติมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ด้านการตลาดดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง
7. มีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบในวิชาชีพต่อตนเองและสังคม
8. มีจิตอาสาในการช่วยพัฒนาสังคมและชุมชน

อาชีพที่สามารถประกอบได้หแต่ลังสำเร็จการศึกษา

1. นักสื่อสารเนื้อหาคอนเทนต์
2. นักการตลาดดิจิทัล
3. นักวางแผนกลยุทธ์การตลาดดิจิทัล
4. ผู้ดูแลระบบโซเชียลมีเดีย
5. นักวางแผนโฆษณาการตลาดดิจิทัล
6. นักพัฒนาธุรกิจดิจิทัล
7. ผู้จัดการฝ่ายการตลาดดิจิทัล
8. นักปฏิบัติการอีคอมเมิร์ซ
9. ธุรกิจส่วนตัวด้านการตลาดดิจิทัล
10. นักจัดกิจกรรมทางการตลาดดิจิทัล
11. ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์