สาขาวิชาการบัญชี

ภาษาไทย :  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Accountancy Program
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย :   บัญชีบัณฑิต
ชื่อย่อภาษาไทย :   บช.บ
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ :   Bachelor of Accountancy
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ :   B.Acc.

     ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา คณะบัญชีได้มุ่งเน้นในการที่จะจัดให้มีการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร รวมถึงการพัฒนาคณาจารย์และนักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถเชิงวิชาการในวิชาชีพสาขาการบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนเป็นที่การยอมรับกันโดยทั่วไปทั้งในระดับประเทศและระดับสากล นอกจากนี้ ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร บัญชีบัณฑิตของคณะยังสามารถสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาในสถาบัน การศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศได้ ทั้งนี้ผู้สําเร็จการศึกษา สามารถประกอบวิชาชีพบัญชี ได้ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 พระราชบัญญัติวิชาชีพ  พ.ศ.2547   วิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งในลักษณะของการประกอบวิชาชีพอิสระและการทํางานในองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชนตามแนวการประกอบวิชาชีพบัญชีได้ 9 ด้าน คือ

1.  ด้านการทําบัญชี
2.  ด้านการสอบบัญชี
3.  ด้านการบัญชีบริหาร
4.  ด้านการวางระบบบัญชี
5.  ด้านการบัญชีภาษีอากร
6.  ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี
7.  ด้านเจ้าของกิจการ/ประกอบอาชีพอิสระ
8.  ด้านการให้คําปรึกษาทางการเงินและบัญชี
9.  ด้านธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง