ร่วมงานกับเรา

ดาวน์โหลดใบสมัคร

ตำแหน่งอาจารย์
อาจารย์ประจำสาขา วิชาการบัญชี จำนวน 1 ตำแหน่ง (ด่วน)
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาดดิจิทัล จำนวน 1 ตำแหน่ง (ด่วน)
รายละเอียด
1.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ตรงสาขา
2.ถ้ามีตำแหน่งทางวิชาการและประสบการณ์สอนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) จำนวน 1 ตำแหน่ง (ด่วน)
รายละเอียด
1.การศึกษาระดับปริญญาตรี(สาขาเทคโนโลยรสารสนเทศ สาขาคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง)
2.ดูแลซ่อมบำรุงอุปกรณ์ computer,printer,อื่นๆ
3.ดูแลระบบ LAN Network
4.ดูแลโสตทัศนูปกรณ์
5.ถ้ามีประสบการณ์ทางด้านไอที(IT)จะพิจารณาเป็นพิเศษ

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต
224/9 ถ.เทพกระษัตรี ต.ตลาดใหญ่
อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

โทร. 076-219633
โทรสาร 076-219633
อ.สุชาดา สุดจิตร (งานบุคลากร) โทร 087-8984751