ร่วมงานกับเรา

ดาวน์โหลดใบสมัคร

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต
224/9 ถ.เทพกระษัตรี ต.ตลาดใหญ่
อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

โทร. 076-219633
โทรสาร 076-219633
อ.สุชาดา สุดจิตร (งานบุคลากร) โทร 087-8984751