คณะกรรมการบริหาร

ดร.สันธยา ดารารัตน์
รองอธิการบดีและที่ปรึกษาประจำศูนย์ฯ
ผศ.ดร.อรุณี สำเภาทอง
รองอธิการบดีและที่ปรึกษาประจำศูนย์ฯ
180516100340-R514นางวาสน์ระรวย อินทรสงเคราะห์
ประธานกรรมการ
ผศ.บุญพา คำวิเศษณ์ 
กรรมการ
ajpinrudผศ.ปิ่นรัตน์ สิริพันธ์พงศ์
กรรมการ
ajsaisamonผศ.สายสมร สังข์เมฆ
กรรมการ
ajdarunee2ผศ.ดรุณี มูเก็ม
กรรมการ
jawadcharin2ผศ.วัชรินทร์ เกิดทรัพย์
กรรมการ
thanaratนายธนรัช เสมอภาค
กรรมการ
นางสาวสุชาดา สุตจิตร
กรรมการและเลขานุการ