คณะกรรมการบริหาร

ดร.สันธยา ดารารัตน์
รองอธิการบดีและที่ปรึกษาประจำศูนย์ฯ
ผศ.ดร.อรุณี สำเภาทอง
รองอธิการบดีและที่ปรึกษาประจำศูนย์ฯ
นางวาสน์ระรวย อินทรสงเคราะห์
ประธานกรรมการ
ผศ.บุญพา คำวิเศษณ์ 
กรรมการ
ผศ.ปิ่นรัตน์ สิริพันธ์พงศ์
กรรมการ
ผศ.สายสมร สังข์เมฆ
กรรมการ
ผศ.ดรุณี มูเก็ม
กรรมการ
ผศ.วัชรินทร์ เกิดทรัพย์
กรรมการ
นายธนรัช เสมอภาค
กรรมการ
นางสาวสุชาดา สุตจิตร
กรรมการและเลขานุการ