คณะกรรมการบริหาร

ดร.สันธยา ดารารัตน์ รองอธิการบดี_กรรมการบริหารดร.สันธยา ดารารัตน์
รองอธิการบดีและที่ปรึกษาประจำศูนย์ฯ
ผศ.ดร.อรุณีผศ.ดร.อรุณี สำเภาทอง
รองอธิการบดีและที่ปรึกษาประจำศูนย์ฯ
180516100340-R514นางวาสน์ระรวย อินทรสงเคราะห์
ประธานกรรมการ
ajbunpa2นางบุญพา คำวิเศษณ์
กรรมการ
ajpinrudนางสาวปิ่นรัตน์ สิริพันธ์พงศ์
กรรมการ
ajsaisamonนางสาวสายสมร สังข์เมฆ
กรรมการ
ajdarunee2นางสาวดรุณี มูเก็ม
กรรมการ
jawadcharin2ผศ.วัชรินทร์ เกิดทรัพย์
กรรมการ
thanaratนายธนรัช เสมอภาค
กรรมการ
suchadaนางสาวสุชาดา สุตจิตร
กรรมการและเลขานุการ