คณะกรรมการบริหาร


ดร.สันธยา ดารารัตน์
รองอธิการบดีและที่ปรึกษาประจำศูนย์ฯ

ผศ.ดร.อรุณี สำเภาทอง
รองอธิการบดีและที่ปรึกษาประจำศูนย์ฯ
180516100340-R514นางวาสน์ระรวย อินทรสงเคราะห์
ประธานกรรมการ
นางบุญพา คำวิเศษณ์
กรรมการ
ajpinrudนางสาวปิ่นรัตน์ สิริพันธ์พงศ์
กรรมการ
ajsaisamonนางสาวสายสมร สังข์เมฆ
กรรมการ
ajdarunee2นางสาวดรุณี มูเก็ม
กรรมการ
jawadcharin2ผศ.วัชรินทร์ เกิดทรัพย์
กรรมการ
thanaratนายธนรัช เสมอภาค
กรรมการ
suchadaนางสาวสุชาดา สุตจิตร
กรรมการและเลขานุการ