อัตลักษณ์/เอกลักษณ์

อัตลักษณ์


“จิตอาสา พัฒนาสังคม”

 

เอกลักษณ์


“มหาวิทยาลัยแห่งการบริหารจัดการ”