สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

1. หลักสูตร
ภาษาไทย        :  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ภาษาอังกฤษ     :  Bachelor of Business Administration Program in Tourism Industry

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มภาษาไทย     :  บริหารธุรกิจบัณฑิต (อุตสาหกรรมท่องเที่ยว)
ชื่อย่อภาษาไทย     :  บธ.บ. (อุตสาหกรรมท่องเที่ยว)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Business Administration (Tourism Industry)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ   :  B.B.A. (Tourism Industry)

3. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า   133 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว หลักสูตร 4 ปี

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 31 หน่วยกิต  
– กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 9 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ 12 หน่วยกิต
– กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 1 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 96 หน่วยกิต  	 
– กลุ่มวิชาแกน 24 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาเอกบังคับ 42 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาเอกเลือก 30 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต  	 

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้จะสามารถทำงานได้ในหลายสาขาทั้งในภาครัฐและเอกชนดังนี้
1. หน่วยงานด้านการท่องเที่ยวระดับชาติ เช่น  พนักงานราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เจ้าหน้าที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เจ้าหน้าที่องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) หน่วยงานระดับภูมิภาค เช่น พนักงานสำนักงานการท่องเที่ยวประจำจังหวัด และหน่วยงานระดับท้องถิ่น เช่น เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล
2. งานด้านการนำเที่ยว เช่น มัคคุเทศก์อาชีพ  พนักงานสำรองบัตรโดยสารเครื่องบิน  พนักงานฝ่ายการตลาดและการขายบริษัทนำเที่ยว  พนักงานปฏิบัติการนำเที่ยว
3. งานด้านการโรงแรม เช่น  พนักงานต้อนรับส่วนหน้า ประชาสัมพันธ์ ลูกค้าสัมพันธ์ งานบริการอาหารและเครื่องดื่ม  หัวหน้าพ่อครัว (Chef)  พนักงานผสมเครื่องดื่ม แม่บ้าน
4. งานด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เช่น ธุรกิจการบิน  ธุรกิจ MICE ธุรกิจสปา