บรรยากาศการมอบอุปกรณ์ส่งเสริมการศึกษา iPad Gen 9th ปีการศึกษา 2566

“บรรยากาศการมอบอุปกรณ์ส่งเสริมการศึกษา iPad Gen 9th”
ให้แก่นิสิตในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566