กิจกรรม 5ส ทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day) ร่วมกับวัดโฆษิตวิหาร เนื่องในโอกาสของการจัดโครงการ “วัด ประชา รัฐ สร้างสุข”

วันนี้ เวลา 09.00 น. คณาจารย์และนิสิต มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ตได้ร่วมกิจกรรม 5ส ทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day) ร่วมกับวัดโฆษิตวิหาร เนื่องในโอกาสของการจัดโครงการ “วัด ประชา รัฐ สร้างสุข” เพื่อร่วมกันในการสร้างความร่วมมือเป็นกลุ่มพลังระหว่างวัด ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน โดยกิจกรรมครั้งนี้ นิสิตของมหาวิทยาลัยได้เป็นส่วนร่วมที่สำคัญในการทำความสะอาดบริเวณลานวัด พื้นที่รอบอุโบสถ ตลอดจนห้องน้ำของทางวัด ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวได้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เพราะเราเชื่อว่า…วัดและมหาวิทยาลัย คือ สถาบันเบื้องต้นที่มีส่วนสำคัญที่ทำให้ชุมชนและสังคมเข้มแข็ง