โครงการ “RPU จิตอาสาพัฒนาสะพานหิน”

ในวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2566 ระหว่างเวลา 16.00 – 19.00 น. นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะบัญชี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต ได้จัดทำโครงการ “RPU จิตอาสาพัฒนาสะพานหิน” โดยเป็นกิจกรรมเก็บขยะชายเลน ณ ชายเลนหาดปลายแหลมสะพานหิน ในโอกาสนี้ ขอขอบคุณผู้สนับสนุน ทั้งเทศบาลนครภูเก็ต, ศาลเจ้ากิ้วเที้ยนเก้ง, บริษัท ซีอูส เทคโนโลยี จำกัด, บริษัท มนาทรัพย์ทวี จำกัด และ บริษัท หยก.ยางยนต์ จำกัด ที่ให้การอนุเคราะห์เป็นอย่างสูง