เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ 2566

 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
    RAJAPRUK UNIVERSITY
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต จ.ภูเก็ต 
กำลังรับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2565
………………………………………………………………………………………………

เปิดรับสมัคร 2 หลักสูตร 
– ระดับปริญญาตรี 4 ปี (หลักสูตรเทียบโอน)รับผู้จบ ปวส.หรือเทียบเท่า
– หลักสูตร 4 ปีเทียบโอน สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ระดับ ปวส.หรือเทียบเท่า และผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีใบที่ 2

สาขาที่เปิดรับสมัคร
คณะบริหารธุรกิจ
– สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล
– สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

คณะบัญชี
– สาขาวิชาการบัญชี

รอบเวลาเรียน
กลุ่มเรียน เสาร์ – อาทิตย์

สวัสดิการและการบริการแก่นิสิต
* ระบบกองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.และกรอ.)
* การจัดหางานและแนะแนวอาชีพแก่นิสิต
* ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ในการดูแลนิสิตในด้านต่างๆ
* การประกันอุบัติเหตุ
* สามารถผ่อนชำระค่าธรรมเนียมการเรียนได้
* อื่นๆ

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
ใบสมัครเรียน
* สำเนาบัตรประชาชน 3 ฉบับ
* สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ฉบับ
* รูปถ่าย 1 นิ้ว 3 รูป
* สำเนาวุฒิการศึกษา (ถ่ายสำเนาหน้าหลัง) 4 ชุด
* เอกสารบิดาและมารดา สำเนาบัตรประชาชน+สำเนาทะเบียนบ้าน คนละ 3 ชุด
* สำเนาการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล 3 ฉบับ (หากมี)
* ค่าธรรมเนียมการศึกษาแรกเข้า 3,000 บาท (ถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าเทอม ในเทอมที่ 1)

โทร. 076-219633
โทรสาร 076-219633
อ.วันวิสาข์ น้อยเฉลิม โทร.084-293-1893