ศึกษาสภาพปัญหาทั่วไปและและปัญหาการดำเนินธุรกิจของชุมชน

เมื่อวันนี้ 20 พฤษภาคม 2565 คณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต ร่วมกับ ผอ.กองการสวัสดิการสังคมและคณะ รวมถึงคณะกรรมการถนนคนเดินหลาดกอจ๊าน คณะกรรมการชุมชนต้นโพธิ์ และคณะกรรมการชุมชนสี่สิบห้อง ณ ริมคลองชุมชนสี่สิบห้อง ถนนกระ เพื่อศึกษาสภาพปัญหาทั่วไปและและปัญหาการดำเนินธุรกิจของชุมชน ภายใต้การจัดทำโครงการบริการวิชาการ ต้นแบบการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา ชุมชนในเขตเทศบาลนครภูเก็ต