พิธีประทานปริญญาบัตร รุ่น ที่ 9

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ได้รับพระกรุณาคุณ จากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษารุ่น ที่ 9 ประจำปีการศึกษา2559 ณ อาคารใหม่สวนอัมพรเมื่อวันเสาร์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560

เวลา 15.25 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุเสด็จไปยังอาคารใหม่ สวนอัมพร ในการประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ประจำปีการศึกษา 2559 ซึ่งเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท และปริญญาตรี รวม 1,222 คน

     โอกาสนี้ ได้ประทานพระโอวาทเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติตนและปฏิบัติงานความว่า “ท่านทั้งหลายต่างได้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และระดับปริญญาตรี ถือเป็นผู้มีวิชาความรู้กว้างขวาง มีปัญญาความคิดอ่านลึกซึ้ง และมีคุณธรรมความดีสูง ย่อมรู้จักรักษาตน และนำพาชีวิตให้บรรลุถึงความดีความเจริญ อีกทั้งยังจะเป็นกำลังสำคัญในการสร้างความวัฒนาถาวรให้แก่ชาติบ้านเมืองด้วย แต่อย่างไรก็ดี วิชาความรู้ ปัญญาความคิดอ่าน และคุณธรรมความดีที่มีอยู่ในแต่ละท่านนั้น หากมิได้รับการอบรมสร้างเสริมให้มีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ก็อาจเสื่อมคลายลบเลือนไปได้ ดังนั้น ท่านซึ่งได้สำเร็จการศึกษา เป็นผู้มีคุณสมบัติดังกล่าวนี้ อยู่เป็นพื้นฐานแล้ว หากปารถนาความสำเร็จยิ่งขึ้นในชีวิตและหน้าที่การงาน ก็จำต้องพัฒนาตนเองอยู่โดยตลอด ด้วยการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ใหม่ ๆ เพิ่มเติม ฝึกฝนใช้สติปัญญาอย่างมีเหตุผล และประพฤติดีปฏิบัติชอบ เพื่อให้วิชาความรู้ ปัญญาความคิดอ่าน และคุณธรรมความดี ได้เจริญงอกงามขึ้นโดยไม่มีที่สิ้นสุด หากทุกคนพัฒนาตนได้ดังกล่าวมา เชื่อว่าจะสามารถดำเนินชีวิต ประกอบกิจการงานให้ประสบความสำเร็จก้าวหน้า บังเกิดเป็นประโยชน์สุข ความเจริญมั่นคงไม่เพียงเฉพาะแก่ตนเองเท่านั้น แต่ยังส่งผลไปถึงสังคม ตลอดกระทั่งประเทศชาติ ได้ดังที่มุ่งหวังปรารถนาอีกด้วย”