กิจกรรม เยี่ยมชมบริษัทหลักทรัพย์ นิสิตสาขาการบัญชี

กิจกรรม เยี่ยมชมบริษัทหลักทรัพย์ นิสิตสาขาการบัญชี
เมื่อวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560 นิสิตคณะบัญชี สาขาวิชาการบัญชี ในรายวิชาการเงินธุรกิจ (100-004) กลุ่ม friendship เข้าเยี่ยมชมบริษัทหลักทรัพย์ KT ZMICO Securities Co., Ltd. สาขาภูเก็ต เพื่อสร้างความรู้และประสบการณ์ประกอบการเรียนในศาสตร์สาขาวิชาชีพ