พิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตรบัณฑิตรุ่นที่ ๗

พิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตรบัณฑิตรุ่นที่ ๗
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต จัดพิธีการซ้อมรับประทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต รุ่นที่ ๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๑ โดยมีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษารวม ๑๗๖ คน แบ่งเป็น สาขาวิชาการตลาด จำนวน ๕๐ คน สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จำนวน ๖๓ คน และสาขาการบัญชี จำนวน ๖๓ คน ส่วนพิธีประทานปริญญาบัตร(รับจริง) มีกำหนดการจัดขึ้นในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ประชุมวายุภักดิ์ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ