โครงการทัวร์จำลอง

โครงการทัวร์จำลอง ปีการศึกษา 2562

ภาพบรรยากาศการเรียนการสอนภายนอกห้องเรียน ของคณาจารย์และนิสิตชั้นปีที่ 4 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ในการฝึกนิสิตจัดโครงการทัวร์จำลอง ประกอบในรายวิชา การวางแผนการจัดนำเที่ยว โดยฝึกปฏิบัติในเส้นทาง ภูเก็ต-นครศรีธรรมราช-กระบี่-ภูเก็ต วันที่ 29-30 มกราคม 2563
#เรียนจริงจากประสบการณ์จริง
#วิถีเด็กอุตสาหกรรมท่องเที่ยว