ต้นทุนในชีวิตประจำวัน

โครงการ “ต้นทุนในชีวิตประจำวัน”

ในวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะบัญชี สาขาวิชาการบัญชี ได้จัดทำโครงการ “ต้นทุนในชีวิตประจำวัน” ประกอบการเรียนในรายวิชา การบัญชีต้นทุน โดยเป็นการบริการความรู้ให้กับน้องๆ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ณ โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร เพื่อให้น้องๆ นักเรียนมีความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับต้นทุนที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน
#เป็นผู้รู้ควบคู่กับการเป็นผู้ให้
#RAJAPRUK