โครงการบริการวิชาการ ต้นแบบการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน

ในนามมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต ขอกราบขอบพระคุณ ท่านนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส และคณะผู้บริหารทุกท่าน ที่ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัด “โครงการบริการวิชาการ ต้นแบบการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาชุมชนในเขตเทศบาลนครภูเก็ต” ระหว่าง เทศบาลนครภูเก็ต และ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต เพื่อร่วมกันพัฒนาชุมชนให้ได้รับความรู้เชิงวิชาการและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน