ประชาคมการรับฟังข้อมูลจากกลุ่มสตรีชุมชนตลาดเหนือ ณ ชุมชนซีเต็กค้า 2

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 คณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต ร่วมกับประธานสภาเทศบาลนครภูเก็ต สมาชิกสภาเทศบาลนครภูเก็ต พร้อมทั้งกองสวัสดิการสังคม จัดทำประชาคมการรับฟังข้อมูลจากกลุ่มสตรีชุมชนตลาดเหนือ ณ ชุมชนซีเต็กค้า 2 พร้อมทั้งลงพื้นที่สำรวจสภาพปัญหาการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ภายใต้โครงการบริการวิชาการ ร่วมกับเทศบาลนครภูเก็ต