อบรมต้านทุจริต (Anti-Corruption)

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา นิสิตในรายวิชาจิตอาสาเพื่อสังคม (011-003) ร่วมจัดโครงการภายใต้หัวข้อ “อบรมต้านทุจริต” (Anti-Corruption) ในการนี้ ทางมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต ได้รับเกียรติจากวิทยากร จำนวน 2 ท่าน คือ คุณวีระศักดิ์ ปูขาว เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจังหวัดภูเก็ต บรรยายในหัวข้อ “ความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการต่อต้านทุจริต” และคุณณัชพงศ์ธร คงแข็ง รองอัยการจังหวัดภูเก็ต สำนักงานอัยการจังหวัดภูเก็ต บรรยายในหัวข้อ “การปลูกจิตสำนึกและสร้างค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต” นอกจากนี้ ยังมีการมอบเกียรติบัตรให้กับตัวแทนนิสิตทั้ง 3 สาขาวิชา พร้อมร่วมกล่าวคำปฏิญาณและประกาศเจตจำนงในการใช้ชีวิตและประกอบอาชีพด้วยความสุจริต