การแข่งขันตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566

เมื่อวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา ศูนย์ฯ ได้ส่งตัวแทนนิสิต สาขาวิชาการบัญชี คณะบัญชี เข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชีพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อส่งเสริมให้นิสิตได้มีโอกาสแสดงศักยภาพในเวทีระดับประเทศ ทั้งยังช่วยกระตุ้นให้ได้ทบทวนและเพิ่มพูนความรู้ด้านบัญชี มีทักษะการทำงานเป็นทีม ได้ร่วมกิจ กรรมกับเพื่อนต่างสถาบัน ตลอดจนการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานสถาบันวิชาชีพบัญชีอีกด้วย