บัญชีรวมใจอาสา พาน้องสร้างฝาย

วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2566
สาขาวิชาการบัญชี จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์เพื่อนใหม่
ภายใต้ชื่อ “บัญชีรวมใจอาสา พาน้องสร้างฝาย”
ณ ป่าชุมชนบ้านไสยวน หมู่ที่ 7 ตำบลราไวย์ จังหวัดภูเก็ต
ขอกราบขอบพระคุณ🙏🥰
#ดร.พงษ์ธร ธาราไชย
ผู้แนะนำและให้การสนับสนุนการทำกิจกรรม
#นายฝาด หมิดโหมง
ประธานป่าชุมชน ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าและประโยชน์ของการสร้างฝายชะลอน้ำ
#คุณต้อย เอื้อเฝื้อสถานที่สำหรับพักผ่อน และทานอาหาร
ทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและช่วยให้ให้นิสิตสาขาวิชาการ
บัญชีได้มีโอกาสร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อสร้างประโยชน์ให้
แก่ชุมชน