โครงการห้องสมุดเพื่อน้อง

“โครงการห้องสมุดเพื่อน้อง”
นิสิตสาขาวิชาการตลาด ในรายวิชาจิตอาสาพัฒนาสังคม ร่วมจัดทำโครงการ “ห้องสมุดเพื่อน้อง” เป็นกิจกรรมในการร่วมรับบริจาคหนังสือ พัดลมและสื่อการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อนำมาจัดมุมห้องสมุดและสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ณ โรงเรียนบ้านหมากปรก ในวันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2561