โครงการ “รักป่า รักเขา เรามารักกันไหม”

โครงการ “รักป่า รักเขา เรามารักกันไหม”
นิสิตในรายวิชาจิตอาสา พัฒนาสังคม ร่วมจัดโครงการ “รักป่า รักเขา เรามารักกันไหม” ในวันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 โดยร่วมกันปลูกต้นลำแพนในป่าชายเลนบริเวณอ่าวยนต์ จำนวน 100 ต้น เพื่อสร้างจิตสำนึกในการห่วงแหนและร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น