ต้อนรับคณบดี HAIKOU UNIVERSITY OF ECONOMICS

ต้อนรับคณบดีคณะศิลปกรรมและการดนตรีของ HAIKOU UNIVERSITY OF ECONOMICS
บรรยากาศการต้อนรับคณบดีคณะศิลปกรรมและการดนตรีของ HAIKOU UNIVERSITY OF ECONOMICS เมื่อวันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ในการเข้าพบผู้บริหารและคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ฯภูเก็ต พร้อมทั้งเยี่ยมชมสิ่งสนับสนุนและห้องปฏิบัติการที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนของศูนย์